Select Page

Izbirni predmeti

  Šolsko leto 2022/23

Predmet Skupina Učitelj
Šport za sprostitev 7.a Metka Mozetič
Šport za sprostitev 7. b Samo Poljanšek
Šport za zdravje 8. a,b – deklice Metka Mozetič
Šport za zdravje 8. a,b – dečki Samo Poljanšek
Izbran šport Odbojka 9. a,b – dečki Samo Poljanšek
Izbran šport Odbojka 9. a,b – deklice Samo Poljanšek
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT 1 5.a,b – dečki Metka Mozetič
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT 2

6.a – dečki

6.b – dečki in deklice

Metka Mozetič
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT 3 5.a,b in 6.a – deklice Nataša Žebaljec

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Šport za sprostitev je izbirni predmet v sklopu treh predmetov (šport za sprostitev, šport za zdravje in izbrani šport), ki nadgrajujejo predmet šport. Predmet je enoleten, programu je v 7. razredu namenjenih 35 ur pouka, srečevali se bomo enkrat na štirinajst dni po dve šolski uri, razen v primerih, ko bomo vsebine obravnavali strnjeno (več ur skupaj).

Učenci bodo potrebovali športno opremo za delo v telovadnici, bazenu in v naravi. Predvidoma bodo uporabljali tudi »rolerje«, za ostale športne aktivnosti bodo opremo in rekvizite dobili v šoli.

Namen programa je spoznavanje nekaterih športov, ki jih pri rednem pouku športne vzgoje obravnavamo v manjši meri ali pa sploh ne, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa. Nekatera že osvojena znanja bomo še nadgradili in spoznali različne vplive gibalne dejavnosti na zdravje, duševno sprostitev, kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja …

Vsebine: plavanje in vodne dejavnosti, rolkanje in hokej na rolkah, lokostrelstvo, badminton in namizni tenis,  športno plezanje, tek na smučeh in drsanje (v primeru ugodnih vremenskih razmer), športne igre …

Skozi vse leto bo potekalo načrtno spremljanje in vrednotenje napredka v telesnem, gibalnem in funkcionalnem razvoju. Prav tako bomo spremljali osebne športne dosežke, športno obnašanje, prizadevnost in trud.

ŠPORT ZA ZDRAVJE
Programu izbirnega predmeta je v 8. razredu osnovne šole namenjenih 35 ur pouka, predmet je enoleten, srečevali se bomo enkrat tedensko po eno šolsko uro, razen v primerih, ko bomo vsebine obravnavali strnjeno (več ur skupaj).

Učenci bodo potrebovali športno opremo za delo v telovadnici, bazenu in v naravi, za ostale športne aktivnosti opremo in rekvizite dobijo v šoli.

Šport za zdravje  je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje. Spoznali bomo različne vplive gibalne dejavnosti na zdravje, duševno sprostitev, kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja…

Vsebine: splošna kondicijska priprava, plavanje in vodne dejavnosti, odbojka, odbojka na mivki, nogomet.

Skozi vse leto bo potekalo načrtno spremljanje in vrednotenje napredka v telesnem, gibalnem in funkcionalnem razvoju. Prav tako bomo spremljali osebne športne dosežke, športno obnašanje, prizadevnost in trud.

Izbran šport: NOGOMET
Program Izbran šport je namenjen učencem 9. razreda in  je nadgradnja tistih športnih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje. Učenci bodo spoznavali različne vplive gibalne dejavnosti na zdravje, duševno sprostitev in kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja. Ob ustreznih vremenskih pogojih bomo del ur izvajali na zunanjem igrišču.

Praktične vsebine:

 • spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših tehničnih elementov: elementi brez žoge (odkrivanje, varanje, skoki), elementi z žogo (poigravanja, vodenja, varanja, podajanja, sprejemanja, odvzemanje žoge, udarjanja),
 • spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših taktičnih elementov: odkrivanje in napadanje v igrah 3:1, 2:1 in 3:2, dvojna podaja, igra 2:2 v omejenem prostoru, igra 5:5 na dvoje malih vrat z individualnim in conskim pokrivanjem, vodena igra, igra na različnih igralnih mestih.

Teoretične vsebine:

 • pravila igre,
 •  sodniški znaki.

Raven znanja:

 • uspešna uporaba osnovnih in zahtevnejših tehničnih ter taktičnih elementov v igri 5:5 na igrišču za rokomet.
Izbran šport: ODBOJKA
Program Izbran šport je namenjen učencem 9. razreda in  je nadgradnja tistih športnih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje. Učenci bodo spoznavali različne vplive gibalne dejavnosti na zdravje, duševno sprostitev in kompenzacijo negativnih učinkov sodobnega življenja. V spomladanskem času se bodo izvajale ure tudi na igriščih za odbojko na pesku v Kamniku.

Praktične vsebine:

 • spopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov (zgornji in spodnji odboj, spodnji servis),
 • učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov (podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok, sodelovanje v obrambi v sistemu “center naprej”),
 • igralne različice 2:2 in 3:3 na različnih velikostih igrišč, igra 6:6 na skrajšanem ali normalnem igrišču.

Teoretične vsebine:

 • pravila igre,
 • sodniški znaki.

Raven znanja:

 • uspešna uporaba osnovnih in zahtevnejših tehničnih ter taktičnih elementov v igri 6:6 na normalnem igrišču.
Neobvezni izbirni predmet ŠPORT
Pri neobveznem izbirnem predmetu ŠPORT bomo spodbujali dejaven življenjski slog, razvijali tiste gibalne sposobnosti, ki so ključne v tem starostnem obdobju, uravnavali telesno težo in količino podkožnega maščevja, vplivali na telesno držo in gradnjo kostne mase ter pridobivali gibalne kompetence. Ob vključevanju nekaterih novih vsebin, ki jih ni v rednem programu predmeta šport se bomo posvetili športnim dejavnostim usmerjenim predvsem v razvoj:

 • koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti,
 • splošne (aerobne) vzdržljivosti in
 • različnih pojavnih oblik moči.

Predmetu je namenjenih 35 ur pouka letno, vadba poteka enkrat tedensko. Več dejavnosti bomo poskušali izpeljati zunaj. Teoretične vsebine bomo obravnavali ob praktičnem delu.

Na osnovi rezultatov Športno vzgojnega kartona bomo opredelili cilje, ki bodo narekovali izbiro aktivnosti, količine in intenzivnosti znotraj posameznih vsebin: teki, dejavnosti na snegu, kolesarjenje, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, rolanje, akrobatika, skoki, plezanja.

Ker pri gibanju in športu ni končnih znanj, temveč je učinkovito tisto gibanje, ki je prilagojeno značilnostim posameznika, bomo učencem postavili individualne cilje. Ocenjevali bomo predvsem napredek učenca v gibalnih spretnostih in njegovo razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na gibalno učinkovitost.