Select Page

Športnovzgojni karton

ali SLOfit je nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole, z letom 2015 pa se bo poskusno začela tudi vpeljava sistema med študentsko populacijo. S pomočjo podatkov ŠVK lahko otroci in njihovi starši spremljajo svoj telesni in gibalni razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobivamo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, strokovno pomagamo in jih usmerjamo.
Že več kot 30 let nam ta sistem omogoča bolj kvalitetno delo pri pouku športne vzgoje, kar se kaže tudi v gibalnem in telesnem stanju slovenskih otrok in mladine, ki je boljše od stanja v večini evropskih držav, vendar pa tudi naši otroci niso imuni na spremembe v načinu življenja in tudi pri nas že vrsto let opažamo negativne trende razvoja. Zaradi tega je danes še toliko bolj pomembno, da podatki, ki so na voljo, postanejo del vsakdanje rabe v šolah in del vsakoletne komunikacije med šolo in starši.

Več informacij na:

Meritve na šolah potekajo vsako leto v mesecu aprilu, podatke tistih osnovnošolcev, katerih starši soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK pošljemo na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelajo in nam v nekaj dneh pošljejo rezultate.

Ugotavljanje, vrednotenje in spremljanje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti izvajamo na podlagi naslednjih merskih postopkov:

Telesna višina, telesna teža

ATV, ATT

Merimo: dolžinsko razsežnost in voluminoznost telesa.

Kožna guba nadlahti

AKG

Merimo: količino podkožnega maščevja.

 

Dotikanje plošče z roko

DPR

Merimo: hitrost izmeničnih gibov.

Skok v daljino z mesta

SDM

Merimo: eksplozivno moč.

Premagovanje ovir nazaj

PON

Merimo: koordinacijo gibanja celega telesa.

Dviganje trupa

DT

Merimo: mišično vzdržljivost trupa.

Predklon na klopici

PRE

Merimo: gibljivost.

Vesa v zgibi

VZG

Merimo: mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok.

Tek na 60 in 600 metrov

60 m, 600 m

Merimo: šprintersko hitrost in splošno vzdržljivost.